Điều khoảng và điều kiện – Venusjs

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

1. Trang web này (https://venusjs.org) do Venusjs sở hữu và điều hành. Việc sử dụng trang web này phụ thuộc vào các Điều Khoản và Điều Kiện của trang web này. Các Điều Khoản và Điều Kiện bao gồm (A) các điều khoản và điều kiện nêu trong văn bản này và (B) mọi điều khoản bổ sung cụ thể điều chỉnh việc sử dụng, và truy cập vào, một số mục của trang web này (và các điều khoản bổ sung đó sẽ có hiệu lực ràng buộc khi chúng xuất hiện trên trang web này).

2. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện; và đây là một hợp đồng có giá trị ràng buộc giữa bạn và Venusjs. Vì thế, bạn hãy đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện của trang web này

CÁC HẠN CHẾ VỀ SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

3. Trừ khi được Venusjs đồng ý bằng văn bản một cách khác đi, bạn sẽ không sao chép, sao lại, tái bản, đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và tài liệu trên trang web này. Bạn có thể tải xuống các thông tin và tài liệu công bố trên trang web này để bạn sử dụng với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền hoặc các quyền khác gắn với các thông tin và tài liệu đó. Bạn không được phân phối, sửa đổi, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết hoặc sử dụng các nội dung của trang web này cho các mục đích kinh doanh hoặc công cộng, bao gồm cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và hình ảnh khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Venusjs

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

4. Trang web hoạt động 24 giờ x 7 ngày. Tuy nhiên, Venusjs bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. Venusjs sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. Venusjs không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này